เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


    ประกาศราคากลาง

2020-02-07   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-03   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านน้ำจั้น-วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ส.อ.กิตติ ทองดี ชุมชนเขาสามยอด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีละโว้ ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.บ้านหนองบัวขาวชุมชนบ้านใหญ่ จากบ้านนายสามารถ สมนา ถึงบ้านพ.อ.อ.สมบัติ วงษ์หง ชุมชนเขาสามยอด ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี ซอย ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-09   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหลัก หมู่บ้านเอราวัณนคร ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-09   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ และ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-09   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-09   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ซอย ๕ และซอย ๗ ชุมชนเขาสามยอด ๖ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-09   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๑ และ ซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๙ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-12   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-26   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 


    ประกาศทุกประเภท

 

 


    ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

2020-01-29   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-28   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านน้ำจั้น-วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-28   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอดกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-04   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-03   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหลัก หมู่บ้านเอราวัณนคร ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-03   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ และ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-03   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-03   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ซอย ๕ และซอย ๗ ชุมชนเขาสามยอด ๖ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-03   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๑ และ ซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๙ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-06   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 


    ประกาศเชิญชวน

2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านพานทอง ชุมชนเขาสามยอด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจิตตสุภา ซอย ๒ ฝั่งซ้าน ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรสัมพันธ์จากบ้านเลขที่ ๘๘/๑๖๗ ถึงถนนสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 


    ยกเลิกประกาศเชิญชวน

2019-07-24   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 


    เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

 

 


    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2020-01-08   จัดตั้งสถานธนานุบาล เทศฐาลเมืองเขาสามยอด(ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสถานธนานุบาล)
2019-12-20   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวขาว - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด 8
2019-12-20   โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐
2019-12-20   ปรับปรุงพื้นที่สนามเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
2019-12-20   ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักบ้านจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด 7
2019-12-20   ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7
2019-12-20   ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมเขตที่ดินของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด 8
2019-12-20   ถมดินกลบบ่อ เพื่อก่อสร้างโรงอาหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ชุมชนเขาสามยอด 8
2019-11-13   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์(เปิดเทอม 2/2562)
2019-11-13   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์(ปิดเทอม 2/2562)
2019-11-13   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์(เปิดเทอม 1/2563)
2019-11-13   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์(ปิดเทอม 1/2563)
2019-10-08   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1(ปิดเทอม 2/2562)
2019-10-08   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1(เปิดเทอม 1/2563)
2019-10-08   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1(ปิดเทอม 1/2563)
2019-10-08   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียน(เปิดเทอม 2/2562)
2019-10-08   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียน(ปิดเทอม 2/2562)
2019-10-08   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียน(เปิดเทอม 1/2563)
2019-10-08   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียน(ปิดเทอม 1/2563)
2019-10-08   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขา ซอย6 ชุมชนเขาสามยอด 21
2019-10-08   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขาสายหลักต่อจากของเดิม ชุมชนเขาสามยอด 21
2019-10-08   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนภายในหมู่บ้านกายสิทธิ์วิลล์ ชุมชนเขาสามยอด 28
2019-10-08   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านโนนหัวช้างสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด 22
2019-10-08   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหมู่บ้านน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอด 7
2019-10-08   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1(เปิดเทอม 2/2562)
2019-10-07   โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเมตตา ชุมชนเขาสามยอด 3
2019-10-07   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเมตตา ชุมชนเขาสามยอด 3
2019-10-07   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหมูทอง แยกซ้าย ชุมชนเขาสามยอด 31
2019-10-07   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนจอมผล ป.(ขยายผิวจราจร)ชุมชนเขาสามยอด 1
2019-10-07   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงชายเขา ซอย 3 ชุมชนเขาสามยอด 21
2019-09-04   โครงการวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.บ้านหนองบัวขาวชุมชนบ้านใหญ่ จากบ้านนายสามารถ สมนา ถึงบ้านพ.อ.อ.สมบัติ วงษ์หง ชุมชนเขาสามยอด 11
2019-09-04   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีละโว้ 2 ชุมชนเขาสามยอด 14
2019-09-04   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ส.อ.กิตติ ทองดี ชุมชนเขาสามยอด 19
2019-09-04   โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย 2 ชุมชนเขาสามยอด 9
2019-09-04   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรสัมพันธ์จากบ้านเลขที่ 88/167 ถึงถนนสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด 18
2019-09-04   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจิตตสุภา ซอย 2 ฝั่งซ้าน ชุมชนเขาสามยอด 18
2019-09-04   โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านพานทอง ชุมชนเขาสามยอด 3
2019-02-01   โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562(ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมประดับตกแต่งสถานที่และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่จัดการแสดง)
2019-01-22   โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ค่าจ้างเหมาจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ
2019-01-18   โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมาเอกชนจัดระบบแสง เสียงประกอบการแสดง ไฟส่องสว่างประกอบการแสดงและเอฟเฟคสุริยุปราคา
2019-01-18   โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมาจัดทำฉากการแสดง และกำกับควบคุมฉากการแสดง)
2018-11-30   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมเปิดเทอม 2.2561 จำนวนนักเรียน 242 คน)
2018-11-30   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมปิดเทอม 2.2561 จำนวนนักเรียน 242 คน)
2018-11-30   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมเปิดเทอม 1.2562 จำนวนนักเรียน 242 คน)
2018-11-30   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมปิดเทอม 2.2562 จำนวนนักเรียน 242 คน)
2018-11-30   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ตำบลเขาสามยอด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 

 


    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

2020-04-03   จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๘๐ ลพบุรี เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-04-02   ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-04-02   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-04-01   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-04-01   จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๘ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-30   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๑๔๙๘ เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-26   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๕๑๘๐ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-25   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-23   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานการจัดทำแผนที่ภาษีและงานด้านต่างๆ ในการพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-20   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-20   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๗ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-18   จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร. ๓๑ พัน ๓ รอ.) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขาสามยอดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-17   ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการพิมพ์งานและเอกสารราชการต่างๆภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-17   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมนำข้อมูลไปใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓และข้อมูลต่างๆในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-16   จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๓๔ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-13   ซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องจากวัสดุสำนักงานหมด ไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-11   จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๘๐ ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๓-๐๐๓ เพื่อให้รถมีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-09   จ้างเหมารถไถทำแนวกันไฟ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-09   จ้างจ้างทำและติดตั้งฝาถังบรรจุน้ำประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-06   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใส่ในเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-05   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๖๙๐๙ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-26   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงสวองพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านน้ำจั้น-วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอด ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-25   จ้างก่อสร้างถนน ุค.ส.ล. ซอยร่มฉัตร ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-21   ซื้อสารเคมีกำจัดยุงและแมลง เนื่องจากสารเคมีกำจัดยุงดังกล่าวหมดไม่เพียงพอต่อการใช้ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-17   ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-17   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านธุรการและจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-14   ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต ๗ ลิ้นชัก พร้อมกระจก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-11   จ้างบันทึกภาพวีดีโอ และบันทึกภาพนิ่งกิจกรรม โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-07   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กบ ๕๕๓๕ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-07   จ้างเหมาการแสดงนาฎศิลป์ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-07   จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมนักแสดง ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-07   จ้างจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-07   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-07   จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมออกแบบ เพื่อใช้ในการติดประกาศบริเวณที่มีการทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-06   ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุการ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-06   ซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินทะเบียน กบ ๕๕๓๕ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-05   จ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบ ซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-05   จ้างเหมาอุปกรณ์การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-05   จ้างเหมาจัดประกอบพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-31   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-31   ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-30   จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ EPSON L๑๓๐๐ เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-30   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานเสริมฝาตะแกรงเหล็กที่ปากบ่อชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-30   ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุง และรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-30   จ้างทำฉากการแสดง และกำกับควบคุมฉากการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก
2020-01-29   จ้างจัดระบบแสง เสียง ประกอบการแสดง ไฟส่องสว่างประกอบการแสดง และเอฟเฟคสุริยุปราคา การประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก
2020-01-28   ซื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-27   จ้างค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-24   จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาล วารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-23   คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ เพื่อเพื่อใช้ในงานการจัดทำภาษีและงานด้านต่างๆในการพัฒนารายได้
2020-01-22   ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๗๙๖๓ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-22   จ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๗๙๖๓ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-20   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๗๒๐ ลพบุรี เนื่องจากรถบรรทุกขยะไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ออกปฏิบัติงานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-20   ซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-20   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-20   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-20   ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-20   ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-20   จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๗๙๖๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ฝ่ายพัฒนารายได้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๑๒๗ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-16   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ ๑๙๓๕ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-14   จ้างเหมาแต่งหน้า/ทำผมนักแสดง ในงานแถลงข่าวจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-14   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๒ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองช่าง และงานแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-14   จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในงานแถลงข่าวจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-09   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๓๘ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-08   ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-08   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่และของรางวัลในการจัดกิจกรรม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-08   ซื้อของรางวัล ตอบแทนการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-27   จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ พร้อมโครง เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของโครงการในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-27   จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอจากการใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-25   ซื้อต้นไม้ เพื่อประดับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-25   ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อประดับไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-25   ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันอุบัติภัยเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-23   จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๘ - ๐๓๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-17   จ้างจัดทำเอกสารส่งสารสัมพันธ์ (แจ้งกำหนดการชำระภาษี) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-17   จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีประจำปี ๒๕๖๓ (โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-13   จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บย ๕๘๑ ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-13   ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-13   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-13   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-13   ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-02   จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่งไม่ต่ำกว่า ๔๗ ที่นั่ง ไป - กลับ (ลพบุรี - สมุทรปราการ) เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-25   จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-22   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-22   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-22   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-22   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-21   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-21   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-21   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-21   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนชุบศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-20   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-20   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนชุบศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-20   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-20   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนวัดสระมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-19   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนวัดดงสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-19   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-19   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนวัดสระมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-19   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-19   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายในตำบลเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-18   ซื้อถุงมือหนัง แบบยาว เนื่องจากถุงมือเดิมของคนงานชำรุด ไม่สามารถใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและงานอื่นๆ ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-18   จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอ จากการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-14   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-14   อาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนวัดสวอง
2019-11-14   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-13   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-12   ซื้อจานใส่เอ็นตัดหญ้าและเอ็นตัดหญ้า เพื่อใช้ใส่ในเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-11   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-11   ซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-08   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านที่เกี่ยวภายในกองวิชาการและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-08   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-06   จ้างจัดตกแต่งสถานที่พร้อมตกแต่งไฟประดับบริเวณงานและเวที พร้อมอุปกรณ์ แสง สี เสียง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ปรเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-06   จ้างจัดทำกระทงสำหรับพิธีเปิดงาน ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-06   จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-06   จ้างชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้าทำผมพิธีเปิด ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-06   จ้างประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-06   ซื้อวัสดุสำหรับการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-06   จ้างการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-04   จ้างเปลี่ยนกระจกด้านหน้า รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๖๙๐๙ ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-01   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๒๑๕ ลพบุรี เนื่องจากรถบรรทุกขยะมูลฝอย ระบบอัดท้ายขยะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-01   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-31   ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งานทำให้รถสตาร์ทไม่ติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-24   จ้างเหมาจัดทำการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้ดำเนินการวิจัยและประเมินความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-15   จ้างถ่ายเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรูปเล่ม และผลงานโครงการฯ ที่สำคัญด้านที่ประกวดการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-11   ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า เพื่อใช้ในการซ่อมให้เครื่องตัดหญ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-07   จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-01   จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-01   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม ทม.เขาสามยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-01   จ้างดูแลบำรุงรักษาสระวายน้ำโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-27   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านพานทอง ชุมชนเขาสามยอด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ส.อ.กิตติ ทองดี ชุมชนเขาสามยอด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.บ้านหนองบัวขาวชุมชนบ้านใหญ่ จากบ้านนายสามารถ สมนา ถึงบ้านพ.อ.อ.สมบัติ วงษ์หง ชุมชนเขาสามยอด ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรสัมพันธ์จากบ้านเลขที่ ๘๘/๑๖๗ ถึงถนนสายหลัก ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี ซอย ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หอพักคนึงนิต ชุมชนเขาสามยอด ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจิตตสุภา ซอย ๒ ฝั่งซ้าน ชุมชนเขาสามยอด ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีละโว้ ๒ ชุมชนเขาสามยอด ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-23   จ้างทำป้ายโรลอัพ ป้ายไวนิล ป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด พร้อมออกแบบ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-18   เก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ให้มีความพร้อมสำหรับการบริการประชาชนในพื้นที่
2019-09-18   จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๕๑๘ ลพบุรี เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอ จากการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-18   จ้างเปลี่ยนแป้นเหยียบเบรกรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-18   จ้างซ่อมแซมราวกันตกสแตนเลสบริเวณรอบสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-17   ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-16   ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เพื่อทดแทนเครื่องเก่าเนื่องจากชำรุด และไม่คุ้มแก่การซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-16   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องวัดระยะเลเซอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ และการประเมินภาษีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-13   ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน บธ ๗๗๙๙ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-13   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-13   จ้างถ่ายเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-12   จ้างทำวีดิทัศน์ด้านการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-11   ซื้อตู้เก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อนขนาด ๕ ฟุต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-11   วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม
2019-09-11   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำงานต่างๆ ในฝ่ายการเงินละบัญชี สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-11   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-11   ซื้อกล่องพลาสติกมีฝาปิด เบอร์ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-10   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-10   ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-10   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-09   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-05   ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-05   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ ๗๗๙๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-03   ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการภายในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-02   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-02   จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๐-๐๑๑๗, ๔๔๑-๖๐-๐๑๑๘, ๔๔๑-๖๐-๐๑๑๙, ๔๔๑-๖๐-๐๑๒๐, ๔๔๑-๖๐-๐๑๒๔ เพื่อให้มีสภาพดีดังเดิมสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-30   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-29   จ้างรถแบ็คโฮและรถบรรทุก ๖ ล้อ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันให้ครอบคลุมและอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-28   ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-28   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-27   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-27   ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(กรมรบพิเศษที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-27   ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-27   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานด้านต่างๆ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-27   ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด(ร.31 พัน 3 รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-26   จ้างซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๗๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-23   ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-21   จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กปิดปากบ่อพักและฝารางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-20   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำงานต่างๆ ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-19   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๔๔๓๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-19   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๕๘๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-16   จ้างเหมายานพาหนะ ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการพาผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุขไปศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-15   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศพด.กรมรบพิเศษที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-14   จ้างเหมายานพาหนะ ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ วัน ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-09   จ้างพลุและไฟธาราน้ำตก ทรงพระเจริญ เพื่อใช้ประกอบพิธีภาคค่ำ ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-07   ซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมภาคเช้า ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-07   จ้างบันทึกภาพวีดีโอกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-05   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศพด.ทม.เขาสามยอด(ร.31 พัน. 1 รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-05   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศพด.ทม.เขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-02   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-02   จ้างทำเอกสารการอบรม และค่าทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-01   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-26   ซื้อยาง พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๒๑๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-26   ซื้อเสื้อสะท้อนแสงและกระบองไฟฟ้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-24   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา ซอย ๑ และ ซอย ๓ ชุมชนเขาสามยอด ๙ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-24   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ และ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-24   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ซอย ๕ และซอย ๗ ชุมชนเขาสามยอด ๖ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-24   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๓) เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-24   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหลัก หมู่บ้านเอราวัณนคร ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-23   จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-22   ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-22   ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN - ๒๔๘๐ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-19   ซื้อวัสดุยานพาหนะ พร้อมเปลี่ยน เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ที่มีสภาพชำรุด สึกหรอ จากการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-11   จ้างเหมาซ่อมช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-08   ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานเอกสารภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-08   ซื้อเอ็นตัดหญ้า เพื่อใส่ในเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-08   จ้างเหมาตัดต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-05   ซื้อฝารองชักโครกเด็ก พร้อมอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-04   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านน้ำจั่น ชุมชนเขาสามยอด ๗ เนื่องจากถนนได้มีการชำรุดทรุดตัวลงทำให้ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของผู้คนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-02   จ้างเหมาซ่อมช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-02   จ้างเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-25   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำงานของกองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-21   จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-19   ซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-19   ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต ๔ ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-19   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-19   จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปากทางเข้าซอยหมู่บ้านบานเย็น เลขที่ ๙๖/๓-ซอยหลังหมู่บ้านบานเย็น ชุมชนเขาสามยอด ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-19   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มฉัตรจากบ้านเลขที่ ๗/๕ ถึงบ้านเลขที่ ๘/๗ ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-06   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองเพชร จากบ้านนางบรรจง ยางตาล ถึงบ้านนางอ้อยทิพย์ ชุมชนเขาสามยอด ๘ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-05   ซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-04   จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคบุกตามสภาพพื้นที่ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-31   จ้างล้างทำความสะอาดทรายกรองน้ำระบบประปาน้ำบาดาลใหญ่ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-30   ซื้อมอเตอร์สูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โววล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-30   จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-28   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-28   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-28   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ. อุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ. อุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-27   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๖๙๐๙ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-24   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-24   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-24   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-24   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดสระมะเกลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-24   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดสระมะเกลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-24   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-24   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรบรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรบรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน กระดาษ และเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-23   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-22   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-17   จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขาสามยอด ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-17   จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเขาสามยอด ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-17   จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-17   จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ชุมชนเขาสามยอด ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-17   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-08   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-07   ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-07   จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองเขาสามยอด ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-23   ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-18   ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเสียงสำหรับอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-05   ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-01   จ้างเหมารถไถทำแนวกันไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคัภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-01   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโนนหัวช้างซอยกลางสระน้ำ ชุมชนเขาสามยอด ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-01   ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๕๐ เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-28   ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-21   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-21   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชุบศร) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-21   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-21   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-21   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมรบพิเศษที่ ๓) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-18   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-13   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-12   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม 2/2561 โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-02-04   จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมประดับตกแต่งสถานที่และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่จัดการแสดง โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
2019-02-01   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ณ ห้องอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๗ เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-02-01   จ้างบุคคลกำกับการแสดง การฝึกซ้อม และพิธีกร การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-02-01   จ้างจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
2019-01-30   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-29   จ้างเหมาเอกชนจัดระบบแสง เสียงประกอบการแสดง ไฟส่องสว่างประกอบการแสดง โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
2019-01-28   ซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-28   จ้างจ้างเหมาจัดทำฉากการแสดง และกำกับควบคุมฉากการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
2019-01-25   ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-24   จ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์จินตนาการ เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-24   จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-23   จ้างจัดทำแผ่นพับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-23   จ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบ ซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-23   จ้างเหมาจัดประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะการจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-23   จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ โดยลงดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ซอยปราโมทย์ท้ายซอย ชุมชนเขาสามยอด ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-22   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พราติชั่นครึ่งกระจกขัดลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-22   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนพนักพิงเตี้ยขาเหล็กปัดเงามีท้าวแขนขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖x๕๖x๘๗ ซม. จำนวน ๓ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-21   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๗ เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-J2330DW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-14   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๗๒๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-10   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000 บาท) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-09   ซื้อรางวัลตอบแทนการแสดง สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ตามโคงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-08   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-04   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่องรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-03   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-02   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว) เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-26   จ้างเหมาประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมทัศน์ให้เกิดความสวยงาม และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-26   ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-26   จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-25   ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถยนต์ทะเบียน บท ๗๑๒๗ ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-25   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บท ๑๙๓๕ ลพบุรีเพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-21   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-7963 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-21   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-20   จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-14   ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานซ่อมแซมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-12   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-11   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-11   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดสระมะเกลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-11   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-11   อาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนชุบศร)(ร๓๑พัน๑ รอ.อุปถัมภ์)
2018-12-11   จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร Panasonic รุ่น KX-MB ๒๐๒๕ CX หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๗-๕๕-๐๐๐๙ เพื่อให้ครุภัณฑ์เครื่องโทรสารมีสภาพพร้อมใช้งานมีให้หน่วยงานเกิดความเสียหายในการให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-07   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-06   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-03   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-03   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-30   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-30   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-26   จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กบ 5535 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-21   จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 5269 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-20   จ้างจ้างจัดเวที พร้อมอุปกรณ์ แสงสีเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-19   ซื้อวัสดุสำหรับการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ยเดือนสิบสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-16   ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้งานในการรับชำระภาษีและจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 


    ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

2020-03-20   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใส่ในเครื่องตัดหญ้า ในงานทำความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-13   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-11   จ้างจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-02-11   ซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินทะเบียน กบ ๕๕๓๕ ลพบุรี เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-15   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในงานของศูนย์บริบาลสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-26   ซื้อทราย เพื่อปรับพื้นที่ตกแต่งสวนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-15   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม ทม.เขาสามยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-11   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-11   จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-11   จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๗ ลพบุรี เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-09   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม ทม.เขาสามยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-04   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม ทม.เขาสามยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-04   ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการภายในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-04   ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการต่างๆ ภายในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-08   ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.) เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่างๆ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-25   จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๐๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-23   จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาล วารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-22   จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาล วารสารฉบับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-18   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลแบบที่ ๒ เพื่อใช้ในงานการจัดทำแผนที่ภาษีและงานด้านต่างๆในการพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-13   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม 2/2561 โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-06   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-06   ซื้อรองเท้าบูท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-31   ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในส่วนงานบุคลากรเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-30   ซื้อเก้าอี้และพนักพิงบุด้วยฟองน้ำอย่างดีหุ้มพีวีซี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-28   จ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์จินตนาการ เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   จ้างเหมาจัดอาหารสำหรับนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   จ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบ ซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-J2330DW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-08   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่องรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-02   จ้างประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมหวานหรือผลไม้สำหรับเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-21   จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-7963 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-03   จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 61 - 30 กันยายน 62 รวม 11 เดือนๆละ 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-03   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-27   จ้างประชาสัมพันธ์ ตจามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 


    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา