เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


    ประกาศราคากลาง

2018-11-26   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 


    ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

2018-11-20   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 


    ประกาศเชิญชวน

 

 


    ยกเลิกประกาศเชิญชวน

 

 


    เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

 

 


    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-01   โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562(ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมประดับตกแต่งสถานที่และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่จัดการแสดง)
2019-01-22   โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ค่าจ้างเหมาจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ
2019-01-18   โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมาเอกชนจัดระบบแสง เสียงประกอบการแสดง ไฟส่องสว่างประกอบการแสดงและเอฟเฟคสุริยุปราคา
2019-01-18   โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมาจัดทำฉากการแสดง และกำกับควบคุมฉากการแสดง)
2018-11-30   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมเปิดเทอม 2.2561 จำนวนนักเรียน 242 คน)
2018-11-30   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมปิดเทอม 2.2561 จำนวนนักเรียน 242 คน)
2018-11-30   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมเปิดเทอม 1.2562 จำนวนนักเรียน 242 คน)
2018-11-30   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (สำหรับนมปิดเทอม 2.2562 จำนวนนักเรียน 242 คน)
2018-11-30   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๔ ซอยหมูทอง ชุมชนเขาสามยอด ๓๑ ตำบลเขาสามยอด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 

 


    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

2019-02-04   จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมประดับตกแต่งสถานที่และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่จัดการแสดง โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
2019-02-01   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ณ ห้องอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๗ เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-02-01   จ้างบุคคลกำกับการแสดง การฝึกซ้อม และพิธีกร การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-02-01   จ้างจัดชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ ในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
2019-01-30   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-29   จ้างเหมาเอกชนจัดระบบแสง เสียงประกอบการแสดง ไฟส่องสว่างประกอบการแสดง โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
2019-01-28   ซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-28   จ้างจ้างเหมาจัดทำฉากการแสดง และกำกับควบคุมฉากการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
2019-01-25   ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-24   จ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์จินตนาการ เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-24   จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-23   จ้างจัดทำแผ่นพับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-23   จ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบ ซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-23   จ้างเหมาจัดประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะการจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-23   จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ โดยลงดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ซอยปราโมทย์ท้ายซอย ชุมชนเขาสามยอด ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-22   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พราติชั่นครึ่งกระจกขัดลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-22   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนพนักพิงเตี้ยขาเหล็กปัดเงามีท้าวแขนขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖x๕๖x๘๗ ซม. จำนวน ๓ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-21   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๗๗ เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-J2330DW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-14   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๗๒๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-10   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000 บาท) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-09   ซื้อรางวัลตอบแทนการแสดง สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอด ตามโคงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-08   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-04   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่องรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-03   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-02   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว) เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-26   จ้างเหมาประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมทัศน์ให้เกิดความสวยงาม และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-26   ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-26   จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-25   ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถยนต์ทะเบียน บท ๗๑๒๗ ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-25   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บท ๑๙๓๕ ลพบุรีเพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-21   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-7963 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-21   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-20   จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๖๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-14   ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานซ่อมแซมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-12   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ชุมชนเขาสามยอด ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-11   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-11   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดสระมะเกลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-11   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. (โรงเรียนวัดหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-11   อาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนชุบศร)(ร๓๑พัน๑ รอ.อุปถัมภ์)
2018-12-11   จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร Panasonic รุ่น KX-MB ๒๐๒๕ CX หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๗-๕๕-๐๐๐๙ เพื่อให้ครุภัณฑ์เครื่องโทรสารมีสภาพพร้อมใช้งานมีให้หน่วยงานเกิดความเสียหายในการให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-07   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ชุบศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-06   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดดงสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-03   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-03   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-30   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-30   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-26   จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กบ 5535 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-21   จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 5269 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-20   จ้างจ้างจัดเวที พร้อมอุปกรณ์ แสงสีเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-19   ซื้อวัสดุสำหรับการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ยเดือนสิบสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-16   ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้งานในการรับชำระภาษีและจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 


    ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

2019-01-31   ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในส่วนงานบุคลากรเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-30   ซื้อเก้าอี้และพนักพิงบุด้วยฟองน้ำอย่างดีหุ้มพีวีซี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-28   จ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์จินตนาการ เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   จ้างเหมาจัดอาหารสำหรับนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   จ้างเหมาจัดบทการแสดงระบบ ซาวด์ บันทึกเสียงพูด ดนตรี เพลง เอฟเฟค เพื่อใช้ประกอบการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-25   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-J2330DW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-08   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่องรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-02   จ้างประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมหวานหรือผลไม้สำหรับเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-21   จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-7963 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-03   จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 61 - 30 กันยายน 62 รวม 11 เดือนๆละ 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-03   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ร.๓๑ พัน ๓ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-27   จ้างประชาสัมพันธ์ ตจามโครงการประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 


    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา