การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 
                             -  ประกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด  เรื่อง  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
      1. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
      2. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      3. การจัดเก็บภาษีป้าย
      4. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
     5. การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค     
   6. การช่วยเหลือสาธารณภัย  
      7. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
       8. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
              หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
      9. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
   10. การขอนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา
      11. การซ่อมแซมระบบควบคุมการจำหน่ายและท่อประปา
  12. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  13. การแจ้งเกิด
  14. การแจ้งตาย
  15. การย้ายที่อยู่
  16. การกำหนดเลขที่บ้าน
  17. การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
  18. การรับสมัครเด็กอนุบาล 3 ขวบ
  19. การขอรับข้อมูลข่าวสาร
  20. เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม
  21. การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ